بانو و قرآن

دست نوشته های نفیسه مرادی پیرامون بانوان و قرآن

بانو و قرآن

دست نوشته های نفیسه مرادی پیرامون بانوان و قرآن

بانو و قرآن

آخرین نظرات

+ بانو! لباس پرچم وجودی انسان است، لباسی بپوش که انسانیت تو را هویدا نماید، نه جنسیتت را.


+ مهم ترین دغدغه یک زن، استقلال او پس از ازدواج است.


+ چه دنیای عجیبی است؛ زنان سالخورده  که حکم حجاب از آنان برداشته شده، بیشتر از جوان ها، خود را می پوشانند.